Finland behöver missionala kyrkor

Ledaren — Av on 01/02/2012 00:00

Ett begrepp som återkommer mer och mer inom den kristna litteraturen är ordet ”missional”. Kyrkan borde vara missional och en del av en missionell rörelse. Vad innebär det?

I sin enklaste form är ordet missional en adjektiv form av ordet missionär. Kyrkan blir missional när den på nytt upptäcker sitt behov av att fokusera på uppdraget från Gud och på nytt bli missionerande i sitt lokala samhälle. En missional kyrka gör det som missionärerna gör oberoende av sammanhang.

Missionsbefallningens ständiga utmaning att gå ut och göra alla folk till lärjungar är och ska vara kyrkans främsta fokus. Allt för länge har betoningen och kallelseropet varit ”kom till oss” medan Jesus sade: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”.

Den stora frågan för våra kyrkor är inte om de är traditionella eller moderna i sin framtoning och vilket som är bättre. Den verkliga frågan är om den är bibliskt trogen,  förmedlar Kristi härlighet till sin lokala omgivning, om den har förmåga att reflektera Kristus i sin kultur och om den är missionerande.

Vad gör missionärerna?

 Innan en missionär sänds ut på missionsfältet finns en del förberedande åtgärder som underlättar uppdraget. Det gäller att lära sig språket för att kunna göra sig förstådd men också för att kunna förstå andra. Missionären studerar kulturen och målgruppens seder och bruk. Missionären förkunnar de goda nyheterna och måste lära sig att anpassa det kristna livet och församlingslivet till den miljö som råder.

Kontexten är viktig. Därför är inte någon kyrka den andra lik. Behovet av lokala betoningar och metoder är större än någonsin, beroende på vilken målgrupp kyrkan vill nå. Anpassning till sammanhanget är A och O även för den som vill bygga församling i dagens Finland. Vi har levt i en monokultur men rör oss i rask takt mot ökad kulturell diversitet. Det är en utmaning för varje lokal församling, oavsett om den finns i lands- eller stadsmiljö.

Kännetecken för missionala kyrkor

De är inkarnerade. De är djupt förankrade i sina samhällen. De är inte fokuserade på det yttre, på sina lokaler och anläggningar, utan mera på livet och på att demonstrera Guds kärlek och offra sig för en förlorad värld. De är villiga att stiga ner från sina predikstolar och dela människors smärta och nöd genom att vara närvarande i vardagen.

De är inhemska. De är inte ”made in America or Australia”, de är kyrkor som är rotade och grundade i sina lokala sammanhang och i sin lokala kultur. Det bästa sättet att levat ut evangeliet i praktiken är att en kyrka är djupt rotad i sin omgivande samhällskultur. Skillnaden ska vara de kristnas livsstil.

Det är ironiskt att de flesta församlingar är fyllda med människor som lever mycket som människorna i världen, men ser annorlunda ut än de. Det borde vara tvärtom. Att vi ser likadana ut som alla andra men agerar och lever på ett annorlunda sätt.

De jobbar avsiktligt. Missionala kyrkor vet vad de håller på med och varför de gör som de gör. Ingen kan formulera anpassning till sammanhanget och kyrkans avsikt bättre än aposteln Paulus: ”För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det”.

Missionala kyrkor betonar biblisk predikan, lärjungaskap, gemenskap, nattvard, dop och andra viktiga saker. Men sång- och musikstil, evangelistiska metoder, gudstjänsttider, klädstil och samlingsplatser ska alltid bedömas i sin kulturella kontext.

Involvera och studera

Tyvärr fortsätter den kulturella distansen att öka mellan våra kyrkor och samhället. Det gör att det blir svårare och svårare att kommunicera evangeliet. En del kanske tycker att det är bra så. Men Gud vill att hans församling ska vara som en stad uppe på berget, som salt i förruttnelsen och som ljus i mörkret.

Tyvärr är alltför mycket kyrklig verksamhet ”ljus i ljuset” och ”salt i saltkaret”. Uppdraget vi alla har fått är att leva ett liv som är grundat i Bibeln men tillämpat i kulturen och omgivningen vi lever i.

Patrik Hellström

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar